Uzyskaj zezwolenie na utworzenie przedstawicielstwa fundacji zagranicznej

(2 opinie klienta)

Kogo dotyczy?

Fundacje (których cele działania są zbieżne z zakresem kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) mające siedzibę za granicą, ale wyrażające chęć utworzenia przedstawicielstwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Co przygotować?

 1. Wniosek Fundacji Macierzystej o zezwolenie na podjęcie działalności, zawierający następujące dane:
  • oficjalna nazwa fundacji,
  • adres fundacji,
  • cele statutowe fundacji,
  • skład zarządu fundacji wraz z informacją kto może wydawać oświadczenia woli w imieniu fundacji (wraz z dokumentem potwierdzającym powyższe dane),
  • kto będzie reprezentował przedstawicielstwo fundacji w Polsce (wraz z adresem do korespondencji),
  • planowana nazwa przedstawicielstwa w Polsce,
  • adres przedstawicielstwa w Polsce (wraz z tytułem do lokalu),
  • główne cele przedstawicielstwa w Polsce,
  • zakres działania przedstawicielstwa w Polsce,
  • źródła finansowania przedstawicielstwa w Polsce,
  • informacja czy fundacja planuje prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski.
 2. Oświadczenie zarządu Fundacji Macierzystej o:
  • zamiarze utworzenia w Polsce swojego przedstawicielstwa,
  • ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania fundacji przed organami administracji w Polsce (wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty sądowej od pełnomocnictwa),
  • zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów prawa polskiego,
  • zobowiązaniu się do corocznego składania sprawozdania z działalności w Polsce,
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację fundacji w kraju macierzystym (lub informacja, że w danym kraju fundacje nie podlegają obowiązkowi rejestracji) wraz z kopią tekstu statutu Fundacji Macierzystej.
 4. Sprawozdanie z działalności Fundacji Macierzystej w roku poprzedzającym wniosek.
 5.  Potwierdzenie dokonania opłat skarbowych od wniosku o zezwolenie oraz od ustanowienia pełnomocnika.
Kategoria:

Jak wypełnić dokumenty?

Wszystkie wyżej wskazane dokumenty powinny zostać dostarczone w oryginale (lub w formie uwierzytelnionej kopii) oraz jeżeli są sporządzone w języku obcym to także w formie przetłumaczonej na język polski i poświadczonej przez tłumacza przysięgłego lub przez właściwą, ze względu na siedzibę zagranicznej fundacji, polską misję dyplomatyczną lub urząd konsularny.

Ile muszę zapłacić?

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy opłaty skarbowe z tytułu wydania powyższego zezwolenia wynoszą:

 • Zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa – 855 zł.
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

(tytułem: MSWiA – opłata skarbowa za …..).

albo gotówką:
w kasie Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa.

lub w kasie Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Co zrobi urząd?

Zadaniem urzędu jest przeanalizowanie wniosku zagranicznej fundacji pod kątem właściwości, ze względu na zakres działania urzędu oraz cele utworzenia przedstawicielstwa. W następnej kolejności badane jest spełnienie wymogów formalnych, wskazanych w niniejszej informacji. W razie wystąpienia braków lub niejasności organ występuje z prośbą o stosowne uzupełnienie lub wyjaśnienia. Jeżeli dokumenty są kompletne, minister wydaje zezwolenie, o czym organ informuje podmiot składający wniosek, za pośrednictwem wskazanego pełnomocnika.

Dane Kontaktowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zezwoleń i Koncesji
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

telefon: +48 22 601 16 02
fax: +48 22 848 97 81
e-mail: waii@mswia.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula​_uzyskaj​_utowrzenie​_fundacji​_zagranicznej.pdf 0.39MB

2 opinie dla Uzyskaj zezwolenie na utworzenie przedstawicielstwa fundacji zagranicznej

 1. Piotrs Schneider

 2. Piotr Schneider

  Obywatelstwo i paszport za inwestycje.Do wyboru 29 państw.Piotr Schneider. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zamożni ludzie wybierają opcje obywatelstwa jako najskuteczniejszy sposób uzyskania dostępu do wcześniej niewyobrażalnych możliwości. Sprzedawanie obywatelstwa to często sposób na załatanie dziury w budżecie danego kraju. Chętnych na takie transakcje jest wielu, mimo że za drugi paszport trzeba zapłacić. https://www.piotrschneider.com/ksiazki-e-booki/

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL