Paszport dla dziecka do lat 5

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka możesz złożyć w dowolnie wybranym urzędzie konsularnym RP. Pamiętaj, że nowy paszport odbierzesz w tym samym urzędzie, w którym składasz wniosek o jego wydanie.

Kategoria:

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka składają osobiście:

 • oboje rodzice lub odpowiednio – ustanowieni przez sąd opiekunowie,
  lub
 • jeden z rodziców albo ustanowionych przez sąd opiekunów,

jeśli przedłoży:

– pisemną zgodę drugiego rodzica (opiekuna) na wydanie dziecku paszportu, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez notariusza, konsula lub uprawnionego przez wojewodę urzędnika oddziału paszportów,

– prawomocne orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugi rodzic (opiekun) nie ma prawa decydować w sprawie wydania dziecku paszportu,

– prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica,

– odpis zupełny polskiego aktu urodzenia, z którego wynika, że ojciec dziecka jest nieznany (nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa),

– odpis aktu zgonu drugiego rodzica.

Dziecko, które nie ukończyło 5 lat, nie musi być obecne przy składaniu wniosku.

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu umów się za pomocą systemu e-konsulat.

Jakie dokumenty musisz złożyć?
 • Wypełniony czytelnie wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, który otrzymasz w konsulacie lub pobierzesz ze strony internetowej urzędu konsularnego. Rodzice wyrażają zgodę na wydanie paszportu na wniosku paszportowym, składając swoje podpisy w obecności urzędnika konsularnego, okazują ważne swoje paszporty lub dowody osobiste.
 • Kolorową fotografię – dowiedz się, jak powinno wyglądać zdjęcie.
 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia, jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL.
 • Dotychczasowy paszport dziecka lub paszport tymczasowy, jeśli taki dokument został mu już wydany (do wglądu).

Jeśli wniosek składa jeden z rodziców — przygotuj dodatkowo jeden z poniższych dokumentów:

 • pisemną zgodę drugiego rodzica (opiekuna) zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez notariusza, konsula lub uprawnionego przez wojewodę urzędnika oddziału paszportów,
 • prawomocne orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugi rodzic (opiekun) nie ma prawa decydować w sprawie wydania dziecku paszportu,
 • prawomocne orzeczenie sądu, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica,
 • odpis zupełny polskiego aktu urodzenia, z którego wynika, że ojciec dziecka jest nieznany (nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa),
 • odpis aktu zgonu drugiego rodzica.

Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych w sprawie dokumentach lub danych zawartych w dostępnych konsulowi ewidencjach i rejestrach nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa dziecka lub dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności, konsul może poprosić Cię o przedłożenie dodatkowych dokumentów dziecka, np. jego:

 • odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia
 • decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego przez dziecko
 • ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości,

Nie ma obowiązku okazywania legitymacji szkolnej lub podobnego dokumentu świadczącego o pobieraniu przez dziecko nauki.

Ile zapłacisz?

Opłata za wydanie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 5 lat, wynosi 35 EUR.

Opłaty przyjmowane są w kasie urzędu w momencie składania wniosku.

Akceptowane formy płatności: gotówka.

Zapłacisz mniej, jeśli złożysz wniosek o wydanie dziecku nowego paszportu przed upływem okresu ważności posiadanego paszportu – w przypadku, kiedy:

 • zmieniły się dane dziecka zamieszczone w paszporcie, na przykład jego imię (imiona) lub nazwisko (istnieje wówczas obowiązek wymiany paszportu) lub wygląd w sposób utrudniający ustalenie tożsamości dziecka,
 • w paszporcie dziecka nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.

Nie zapłacisz za paszport dla dziecka, jeśli:

 • dziecko przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jego długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • paszport dziecka ma wadę techniczną.

Pamiętaj! Jeśli stracisz lub zniszczysz paszport dziecka z własnej winy — opłata za wydanie nowego paszportu będzie podwyższona o 200% w stosunku do opłaty obowiązującej w dniu składania wniosku.

Jaki jest termin realizacji?

Podczas składania wniosku pracownik konsulatu poda Ci przewidywany termin odbioru paszportu. Otrzymasz również pisemne potwierdzenie złożenia wniosku. Na nim znajdziesz numer wniosku paszportowego dziecka – co będzie przydatne, jeśli będziesz chciał śledzić w Internecie stan realizacji sprawy.

Sprawdź, czy paszport dziecka jest gotowy.

Jeżeli dokument tożsamości dziecka jest pilnie potrzebny, na przykład z powodu zbliżającego się wyjazdu — złóż również wniosek o paszport tymczasowy na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego. Otrzymasz go szybciej niż paszport biometryczny.

Pamiętaj, jeżeli planujesz podróż do innego kraju z dzieckiem na podstawie paszportu tymczasowego, sprawdź aktualne przepisy określające zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju. Upewnij się, czy dziecko będzie mogło przekroczyć granicę na podstawie paszportu tymczasowego oraz jaki jest wymagany okres jego ważności (przy wjeździe i wyjeździe).

Jak odbierzesz dokumenty?

Paszport dziecka może odebrać jedno z rodziców (opiekunów), osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek.

W dniu odbioru nowego dokumentu przynieś poprzedni paszport (albo paszport tymczasowy) dziecka do konsulatu – dotychczasowy dokument paszportowy zostanie anulowany, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy i zwrócony.

Pamiętaj! W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Omów tę kwestię podczas składania wniosku paszportowego.

Pamiętaj, że będziesz musiał złożyć pisemny, uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz udostępni urząd konsularny), a także pokryć koszt przesyłki.

Konsul prześle paszport pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe, o ile jest to możliwe z zachowaniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu.

Anulowanie dotychczas posiadanego paszportu lub paszportu tymczasowego dziecka nastąpi przed wysłaniem przez konsula nowego paszportu.

Jeśli wiesz, że paszport Twojego dziecka jest już gotowy do odbioru w konsulacie – prześlij konsulowi dotychczasowy paszport (lub odpowiednio – paszport tymczasowy) dziecka w celu anulowania. Konsul zwróci Ci anulowany dokument, przesyłając go wraz z nowym paszportem.

Pamiętaj, że konsul nie wysyła paszportów do obywatela przebywającego w Polsce.

Nie ma także możliwości wysłania paszportu wydanego przez krajowy organ paszportowy (wojewodę) do osoby przebywającej za granicą.

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę uzyskać pierwszy paszport dla dziecka urodzonego za granicą?

Najpierw musisz dokonać transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, dzięki czemu otrzymasz odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia. W paszporcie (biometrycznym) zamieszcza się numer PESEL, do którego nadania niezbędny jest odpis polskiego aktu urodzenia.

Jak uzyskać numer PESEL?

O nadanie numeru PESEL występuje konsul – w związku ze złożeniem wniosku o wydanie paszportu dziecku, które nie posiada jeszcze numeru PESEL.

Pamiętaj, że konsul nie występuje o nadanie numeru PESEL w innych przypadkach, niż w związku ze sprawą wydania paszportu lub paszportu tymczasowego.

Co robić, gdy jeden z rodzic nie może być obecny przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla dziecka?

Rodzic, który nie może być obecny przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka, może wyrazić zgodę na wydanie dziecku tego dokumentu, wypełniając oświadczenie. Własnoręczność podpisu na tym oświadczeniu powinien potwierdzić notariusz lub organ paszportowy (konsul, wojewoda).

Co robić, gdy jeden rodzic lub oboje rodzice posiadają nieważne paszporty, dowody osobiste lub w ogóle nie posiadają dokumentu tożsamości, a chcą złożyć wniosek o wydanie dziecku paszportu albo paszportu tymczasowego?

Brak dokumentu tożsamości uniemożliwia identyfikację osoby. Konsul nie może w takim przypadku przyjąć od rodzica zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku. Najpierw rodzice będą musieli uzyskać paszporty lub dowody osobiste.

Materiały

Edytowalny wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (osoby małoletnie)
Wniosek​_o​_wydanie​_dokumentu​_paszportowego​_edytowalny​_maloletni​_1.pdf 0.47MB

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Paszport dla dziecka do lat 5”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL