Import spoza UE – o czym warto pamiętać?

Jedna z najważniejszych zmian w pakiecie e-commerce dotyczy wprowadzenia całkiem nowych pojęć i narzędzi, które mają na celu sprawny pobór VAT od artykułów importowanych do Unii w tzw. przesyłkach o małej wartości (do 150 euro).

Do 1 lipca 2021 r. w państwach UE obowiązywało zwolnienie z VAT dla towarów importowanych w przesyłkach o wartości do 22 euro (choć w Polsce było ono w pewnym zakresie ograniczone). Jednocześnie obowiązywało i obowiązuje nadal zwolnienie z cła dla przesyłek o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 euro. Te czynniki zostały zidentyfikowane przez Unię Europejską jako źródło zaburzeń konkurencji między podmiotami nieunijnymi i unijnymi (a także w pewnym zakresie jako obszar nadużyć). Zwolnienie i z VAT, i z cła często powodowało bowiem, że od towarów przesyłanych w niewielkich wartościowo przesyłkach z państw trzecich nie był w rzeczywistości płacony VAT. Aby temu zaradzić, wspomniane zwolnienie z VAT zostało uchylone.

Oznacza to, że od 1 lipca br. zasadniczo wszystkie przesyłki importowane z krajów trzecich, niezależnie od ich wartości, są przedmiotem efektywnego opodatkowania VAT w UE. Jest to fundamentalna zmiana będąca punktem wyjścia do zrozumienia nowych mechanizmów dotyczących opodatkowania VAT przywozu towarów z państw trzecich.

Po wprowadzeniu pakietu e-commerce uiszczenie VAT z tytułu takich zdarzeń może zatem odbywać się na trzy, wzajemnie wyłączające się (opcjonalne) sposoby:

z tytułu czynności kwalifikowanej dla celów VAT jako import towarów na „zasadach ogólnych” (tj. poprzez standardowe zgłoszenie celne),
z tytułu czynności kwalifikowanej dla celów VAT jako import towarów w procedurze szczególnej, przewidzianej dla niektórych podmiotów zgłaszających towary organom celnym (tzw. USZ – dotyczy to w szczególności operatorów pocztowych),
poprzez uproszczony sposób uiszczania VAT w tzw. Import One Stop Shop (IOSS), od czynności kwalifikowanej dla celów VAT jako sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).
Jako że nowe regulacje w ramach pakietu e-commerce w zakresie VAT odnoszą się przede wszystkim do tych dwóch ostatnich sposobów rozliczania podatku, ich tematyka poruszana jest również w dalszej części niniejszego artykułu.

Te tryby rozliczenia dotyczą wyłącznie przesyłek o wartości do 150 euro oraz co do zasady sprzedaży konsumenckiej, tj. B2C. Przesyłki o wyższej wartości podlegają już zasadniczo ocleniu oraz nie mają w obrocie konsumenckim tak masowego charakteru, więc mają pozostać rozliczane w trybie importu towarów na „zasadach ogólnych”. Dlatego dalsza część artykułu dotyczy przesyłek do ww. granicznej wartości.

 

SOTI
SOTI jest zupełnie nowym pojęciem wprowadzonym do ustawy o VAT w ramach pakietu e-commerce. Przez taką sprzedaż – nieco upraszczając – rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, który jest podmiotem niebędącym podatnikiem (niebędącym przedsiębiorcą).

Łatwo zauważyć, że dostawy wypełniające definicję SOTI stanowią jednocześnie import towarów w rozumieniu ustawy o VAT (przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego do UE). Tym samym, w przypadku dostawy (sprzedaży) towarów na rzecz konsumenta w nowym stanie prawnym, w ramach której towary te są transportowane z państwa trzeciego do UE, będziemy mieć najczęściej do czynienia (przynajmniej w sensie formalnym) z dwoma zdarzeniami podlegającymi opodatkowaniu VAT:

dostawą towarów pod postacią SOTI oraz
importem towarów.
Objęcie danej transakcji definicją SOTI nie zmienia jednak automatycznie reguł jej opodatkowania, gdyż co do zasady, jej miejscem opodatkowania nie jest terytorium UE. Samo zdarzenie będące importem towarów będzie tymczasem opodatkowane na właściwych zasadach. Sytuacja zmieni się jednak w wypadku zastosowania procedury tzw. IOSS.

 

Importowy OSS (One Stop Shop)
Procedura Import One Stop Shop (nazywana również „punktem kompleksowej obsługi importu”, lub – w ustawie o VAT – po prostu „procedurą importu”) może zostać wybrana celem rozliczenia VAT w odniesieniu do dostaw towarów wypełniających definicję SOTI, w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 euro, z wyjątkiem towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Przy wyborze tej procedury miejscem opodatkowania dostawy staje się (z pewnymi wyjątkami) państwo zakończenia wysyłki do nabywcy, tj. terytorium UE.

Natomiast drugie zdarzenie podlegające opodatkowaniu, czyli import towarów, w przypadku zastosowania procedury IOSS będzie korzystać ze zwolnienia z VAT. Warunkiem jego wykorzystania jest przekazanie organowi celnemu, w momencie importu towaru, ważnego numeru identyfikacyjnego nadanego na potrzeby procedury IOSS.

Samo korzystanie z IOSS jest procesem dość złożonym. W pierwszej kolejności podmioty nieposiadające siedziby na terytorium UE (oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na tym terytorium) zobowiązane są ustanowić w tym celu tzw. pośrednika. Może nim być podmiot uprawniony do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz spełniający inne wymienione w ustawie wymagania i powinien zostać ustanowiony w drodze pisemnej umowy. Pośrednik wykonuje w imieniu i na rzecz podatnika jego obowiązki wynikające z procedury importu oraz odpowiada solidarnie z nim za zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowania tej procedury.

Państwo członkowskie UE, w którym dany podmiot korzysta z procedury IOSS, to tzw. państwo identyfikacji. Dla podatników z siedzibą w kraju obowiązkowo jest to Polska. Natomiast podatnikom spoza UE pozostawiono w tym zakresie wybór, przy czym ich pośrednik musi mieć siedzibę w państwie identyfikacji. W celu rozpoczęcia korzystania z procedury niezbędne jest złożenie stosownego zgłoszenia (formularz VII-R lub VII-RP), na podstawie którego organ nadaje danemu podmiotowi indywidualny numer identyfikacyjny stosowany wyłącznie na potrzeby procedury importu (jest to numer odrębny od „zwykłego” numeru VAT). Procedura jest stosowana od dnia nadania podatnikowi lub pośrednikowi
takiego numeru.

Jeżeli podatnik wybierze taki sposób rozliczenia transakcji, to będzie musiał stosować procedurę do wszystkich SOTI, niezależnie od tego, gdzie towar będzie trafiał na terytorium UE. Istota IOSS sprowadza się bowiem do rozliczenia VAT należnego z tytułu SOTI państwu członkowskiemu konsumpcji (zakończenia wysyłki towarów do konsumenta), za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. Tylko w tym ostatnim składana jest stosowna deklaracja oraz płacony jest podatek. Państwo członkowskie identyfikacji zobowiązane jest natomiast do przekazania odpowiednich dochodów podatkowych poszczególnym państwom członkowskim. Deklaracje w ramach IOSS składa się za okresy miesięczne, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (termin upływa również w dni wolne). Podatek powinien być zapłacony w tym samym terminie. Wszystkie rozliczenia w tym zakresie dokonywane są w euro (w wypadku otrzymywania płatności z tytułu SOTI w innych walutach do przeliczenia stosuje się co do zasady kurs EBC z ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego).
SOTI rozliczana za pośrednictwem IOSS podlega ogólnym zasadom rozliczania VAT np. w zakresie podstawy opodatkowania, stawki podatku itd. Modyfikacji w takim przypadku ulega jednak moment powstania obowiązku podatkowego. W procedurze importu powstaje on bowiem w momencie zaakceptowania płatności (w rozumieniu art. 61b rozporządzenia nr 282/2011).

PIOTR  SCHNEIDER
+90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger
+48 616-243-758
CYPR POLSKI PRAWNIK – https://www.piotrschneider.com/
Godziny pracy:
Poniedziałek – Sobota
w godzinach od 9.00 do 18.00

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Import spoza UE – o czym warto pamiętać?”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

INFOLINIA PL