CYPRYJSKI SYSTEM PODATKOWY

(3 opinie klienta)

REZYDENCJA PODATKOWA

Spółkę uznaje się za rezydenta Cypru do celów podatkowych, jeżeli jest ona zarządzana i kontrolowana na Cyprze.

STAWKA PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH

Dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane wg stawki dziesięciu procent (10%) po potrąceniu kosztów uzyskania przychodu.

DYWIDENDY

Dywidendy otrzymane od innej spółki cypryjskiej

Dywidendy otrzymane przez jedną spółkę będącą rezydentem podatkowym Cypru od innej są zwolnione z wszelkich podatków na Cyprze.

Dywidendy otrzymane zza granicy

Dywidendy otrzymane zza granicy nie są obłożone podatkiem dochodowym od osób prawnych na Cyprze. Są także zwolnione z podatku na obronność (SCD), o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

(1) Spółka, która wypłaca dywidendę, nie może posiadać, bezpośrednio lub pośrednio, udziału przekraczającego pięćdziesiąt procent w działalności, która prowadzi do powstania dochodu biernego (nie pochodzącego z działalności gospodarczej), lub

(2) zagraniczne opodatkowanie dochodu spółki wypłacającej dywidendę nie może być istotnie niższe, niż opodatkowanie na Cyprze. (Warunek ten spełnia realna stopa podatku w wysokości co najmniej pięciu procent (5%) w kraju wypłacającym dywidendę).

Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, dywidendy otrzymane zza granicy są obciążone podatkiem na obronność (SCD) w wysokości dwudziestu procent (20%).

PODATKI POTRĄCANE OD PŁATNOŚCI WYCHODZĄCYCH Z CYPRU

Nie obowiązują żadne podatki potrącane od wypłaty dywidendy, odsetek lub należności licencyjnych na rzecz osób (prawnych lub fizycznych) nie będących rezydentami Cypru.

ZYSKI ZE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zyski ze sprzedaży papierów wartościowych są na Cyprze zwolnione z podatku od osób prawnych. Papiery wartościowe obejmują akcje/udziały zwykłe i uprzywilejowane, akcje/udziały założycielskie, opcje na tytuły własności, obligacje, skrypty dłużne, pozycje krótkie w tytułach własności, transakcje typu futures/forwards na tytułach własności, swapy na tytułach własności, kwity depozytowe na tytułach własności, roszczenia z obligacji i kwitów depozytowych, jednostki indeksowe (tylko w przypadku, gdy skutkują one objęciem tytułów), transakcje repo na tytułach, udziały w spółkach, jednostki uczestnictwa w otwartych lub zamkniętych formach wspólnego inwestowania, takich jak fundusze powiernicze, międzynarodowe fundusze inwestycyjne (ICIS) oraz przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

DOCHÓD Z ODSETEK

Aktywny dochód z odsetek (realnie powiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej przez spółkę) podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych według stawki 10% po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu.

Od biernego dochodu z odsetek (nie powiązanego z przedmiotem działalności spółki) naliczany jest podatek na obronność (SCD) w wysokości piętnastu procent (15%) na zasadzie brutto.

NALEŻNOŚCI LICENCYJNE

Kwoty należności licencyjnych brutto ze źródeł na Cyprze w przypadku spółki nie będącej rezydentem podatkowym Cypru podlegają podatkowi potrącanemu u źródła w wysokości 10%. Jeżeli jednak niematerialne prawo własności udzielone zostaje spółce cypryjskiej do wykorzystania poza Cyprem, podatek potrącany nie obowiązuje, a podatek od osób prawnych naliczany jest tylko od marży zatrzymanej przez spółkę cypryjską.

DOCHÓD UZYSKANY PRZEZ SPÓŁKĘ CYPRYJSKĄ ZE STAŁEJ PLACÓWKI ZAGRANICZNEJ

(ang. Permanent Establishment, PE)

Dochód uzyskany przez spółkę cypryjską ze stałej placówki zagranicznej jest całkowicie zwolniony z opodatkowania na Cyprze, o ile spełniony jest jeden z następujących warunków:

(1) PE nie może mieć, bezpośrednio lub pośrednio, przekraczającego 50% udziału w działalności, która prowadzi do powstania dochodu biernego, lub

(2) zagraniczne obciążenie podatkowe PE nie jest istotnie niższe, niż obciążenie podatkowe na Cyprze.

STRATY PODATKOWE

Straty podatkowe mogą być przenoszone bez ograniczeń czasowych na przyszłe okresy do rozliczenia z przyszłym dochodem podlegającym opodatkowaniu.

PODATEK OD ZYSKÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Zyski ze sprzedaży majątku nie są uwzględniane w zwykłych dochodach z działalności przedsiębiorstwa, ale podlegają odrębnemu opodatkowaniu zgodnie z cypryjską ustawą o zyskach kapitałowych.

Zyski ze sprzedaży nieruchomości położonych na Cyprze, jak również ze sprzedaży akcji/udziałów spółek (za wyjątkiem akcji/udziałów notowanych na giełdzie), których aktywem bazowym jest nieruchomość położona na Cyprze, podlegają podatkowi w ryczałtowej wysokości dwudziestu procent (20%) po uwzględnieniu indeksacji.

Zyski ze zbycia nieruchomości położonych poza Cyprem, lub ze sprzedaży akcji/udziałów spółek, których aktywem bazowym jest nieruchomość położona poza Cyprem, są całkowicie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

PODATEK OD SPADKÓW i PODATEK MAJĄTKOWY

Na Cyprze nie obowiązuje podatek od spadków ani podatek majątkowy.

ZASADY CIENKIEJ KAPITALIZACJI

Na Cyprze nie obowiązują zasady cienkiej kapitalizacji w przepisach podatkowych.

ZASADA ARM’S LENGTH (warunków transakcji pomiędzy niezależnymi kontrahentami)

Na Cyprze nie obowiązują szczególne przepisy odnoszące się do cen transferowych. Zgodnie z art. 33 cypryjskiej ustawy o podatku dochodowym, wszystkie transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny odbywać się na warunkach obowiązujących pomiędzy niezależnymi kontrahentami.

WYJŚCIE Z INWESTYCJI

Cypr stanowi idealne miejsce wyjścia z inwestycji poprzez nieopodatkowaną sprzedaż akcji/udziałów własnych lub likwidację spółki i podział zysków całkowicie zwolniony z podatku dla akcjonariuszy/wspólników nie będących rezydentami.

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Cypr posiada obecnie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 45 krajami, w tym z większością krajów europejskich, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Kanadą, Indiami, Chinami, Rosją i krajami WNP.

DYREKTYWY UE

Cypr w całości wdrożył wszystkie dyrektywy unijne, w tym dyrektywę o spółkach dominujących i zależnych, dyrektywę o odsetkach i należnościach licencyjnych, oraz dyrektywę o fuzjach.

VAT

Stawka podatku VAT na Cyprze wynosi 17%.

W przypadku, gdy wyłącznym przedmiotem działalności spółki holdingowej jest nabycie i posiadanie udziałów w innych spółkach w celu pobierania pożytków w postaci dywidendy, uznaje się, ze spółka taka nie prowadzi działalności gospodarczej do celów podatku VAT, a tym samym nie ma statusu podatnika.

Spółki, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie mogą zostać zarejestrowane jako płatnicy podatku VAT, a zatem nie mogą ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT.

W przypadku, gdy spółka holdingowa jest zarejestrowana do celów podatku VAT, może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT od towarów i usług nabytych na Cyprze i w innych państwach członkowskich UE. Prawo ubiegania się o zwrot naliczonego podatku VAT zależy od tego, z jakim rodzajem działalności spółki holdingowej zakupione towary lub usługi są bezpośrednio lub pośrednio związane.

PODATEK KAPITAŁOWY

Podatek kapitałowy na Cyprze naliczany jest ryczałtem w kwocie 105,00 EUR płatnej przy rejestracji, plus 0,6% od początkowego kapitału zakładowego. Akcje/udziały wyemitowane z początkowego kapitału zakładowego nie są obłożone dodatkowym podatkiem kapitałowym.

W przypadku podwyższenia początkowego kapitału zakładowego, podatek w wysokości 0,6% naliczony zostanie od kwoty podwyższenia. Podatek kapitałowy może zostać ograniczony do minimum dzięki emisji akcji/udziałów z premią, ponieważ premia nie polega podatkowi kapitałowemu.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Podatek od czynności cywilnoprawnych naliczany jest od dokumentów w formie pisemnej dotyczących nieruchomości położonych na Cyprze lub czynności, które mają zostać dokonane na Cyprze, niezależnie od tego, gdzie podpisywana jest umowa. Podatek od czynności cywilnoprawnych naliczany od umów wynosi od 0,15% do 0,25%, przy czym nie może przekroczyć kwoty 17,086 EUR. Termin na opłacenie podatku wynosi 30 dni od podpisania umowy.

ORZECZENIA PODATKOWE

Na wniosek złożony do urzędu skarbowego można uzyskać z wyprzedzeniem orzeczenia podatkowe, które pozwalają na ocenę konsekwencji podatkowych określonej transakcji.

 

 

3 opinie dla CYPRYJSKI SYSTEM PODATKOWY

 1. Piotrs Schneider

  PIOTR SCHNEIDER
  +90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger
  +48 616-243-758
  CYPR POLSKI PRAWNIK – https://www.piotrschneider.com/
  OFERTA NIERUCHOMOŚCI – https://www.domnacyprze.com/
  Godziny pracy:
  Poniedziałek – Sobota
  w godzinach od 9.00 do 18.00

 2. Schneider

  PIOTR SCHNEIDER
  +90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger
  +48 616-243-758
  CYPR POLSKI PRAWNIK – https://www.piotrschneider.com/
  OFERTA NIERUCHOMOŚCI – https://www.domnacyprze.com/
  Godziny pracy:
  Poniedziałek – Sobota
  w godzinach od 9.00 do 18.00
  ZAPROSZENIE NA DARMOWĄ TRZYDNIOWĄ WYCIECZKĘ. >> KLKNIJ <> KLIKNIJ <> KLIKNIJ <>KLIKNIJ<>KLIKNIJ<>KLIKNIIJ<<

 3. Schneider

  PIOTR SCHNEIDER
  +90 533-821-72-63 WhatsApp-Telegram-Signal-Viber-Messenger
  +48 616-243-758
  CYPR POLSKI PRAWNIK – https://www.piotrschneider.com/
  OFERTA NIERUCHOMOŚCI – https://www.domnacyprze.com/
  Godziny pracy:
  Poniedziałek – Sobota
  w godzinach od 9.00 do 18.00

  http://www.tiktok.com/@domnacyprze.com
  https://www.youtube.com/channel/UC4G3kSvDCvR_sxzdp76VMZw
  https://www.facebook.com/groups/kktc.cypr
  https://twitter.com/pSchne

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

INFOLINIA PL